< >

Vodné dielo Gabčíkovo

Vodné dielo bolo budované od roku 1977 s cieľom zabrániť pravidelným záplavám, ktoré v minulosti spôsobili značné škody. Po odstúpení Maďarska bola realizovaná len časť diela tzv. Variant C.

V elektrizačnej sústave Slovenska má vodná elektráreň Gabčíkovo svoje jedinečné postavenie. To spočíva predovšetkým v skutočnosti, že má najväčšiu výrobu elektrickej energie medzi vodnými elektrárňami. Táto dosahuje približne 8 % spotreby elektrickej energie na našom území. Navyše sa táto energia získava z obnoviteľného zdroja. Medzi ďalšie úžitky vodného diela Gabčíkovo sa radí aj zabezpečenie protipovodňovej ochrany na územiach obidvoch štátov Slovenskej republiky a Maďarskej republiky. Zabezpečuje medzinárodnú plavbu zaistením parametrov plavebnej dráhy vodnej cesty Dunaja odporúčaných Dunajskou komisiou. V oblasti vodného hospodárstva rieši povodňovú ochranu na územiach obidvoch štátov Slovenskej republiky a Maďarskej republiky a tiež zabezpečuje prietok do koryta Dunaja (pod stupňom Čunovo) podľa medzivládnej dohody medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou z apríla 1995, s cieľom zabezpečiť zlepšenie enviromentálnych parametrov. V areáli sú aj veľmi dobré možnosti rekreačného a športového  využitia.

Adresa:

Realizace: 1977 ‒ 1992

Stavebník: Vodohospodárska výstavba, š. p.

Projektant: Hydroconsult Bratislava

Zhotovitel: Váhostav, n. p., Žilina, Doprastav, n. p., Bratislava, Pozemné stavby n. p., Nitra, Železničné staviteľstvo BratislavaxMapa:

< >